اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
farnaz 157,398 ریال 01 فروردين 1395
سهیل 207,752 ریال 27 اسفند 1394
یونس 170,418 ریال 27 اسفند 1394
Sina 151,773 ریال 20 اسفند 1394
امیر 154,874 ریال 20 اسفند 1394
mohsen 155,293 ریال 20 اسفند 1394
فرهاد 150,000 ریال 18 اسفند 1394
شایان 150,520 ریال 16 اسفند 1394
محمود 150,900 ریال 15 اسفند 1394
سعيد 150,314 ریال 15 اسفند 1394

 

تاکنون مبلغ 2,155,961,526 ریال به کاربران پرداخت شده است